logo 2024

Privacy verklaring

Dit is de Privacyverklaring van eenmanszaak Boomkwekerij Martijn van de Wouw (hierna ook: “Boomkwekerij M. van de Wouw”) De Privacyverklaring geldt voor alle producten en diensten die Boomkwekerij M. van de Wouw aanbiedt onder haar merken en handelsnamen. De wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken is in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Boomkwekerij M. van de Wouw is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij in het kader van een aanvraag via onze websites verwerken. Door een aanvraag in te dienen via een formulier op onze websites en op de ‘neem contact met mij op’ button te klikken geeft u toestemming om uw persoonsgegevens, in overeenstemming met deze Privacyverklaring, te verwerken.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. 

De huidige op de website beschikbare versie van de Privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Wie wij zijn?

Wij zijn Boomkwekerij M. van de Wouw, gevestigd aan Lubberstraat 8A, 5688 JC te Oirschot. Boomkwekerij M. van de Wouw is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder registratienummer 72579420. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. A.J. Grable is de Functionaris Gegevensbescherming van The Marketing Lab. Hij is te bereiken via info@themarketinglab.nl

Voorwaarden voor het gebruik van deze website


Toegang tot en gebruik van deze internetsite c.q. applicatie zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij anders bepaald in aanvullende voorwaarden in betreffende applicatie of ander gedeelte van de site gesteld. Gebruik van deze site en gerelateerde applicaties betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden en aanvullende voorwaarden gesteld in de applicaties en andere delen van de site.

Informatie over internetsite of met haar gelieerde ondernemingen en de producten en diensten van deze internetsite, worden met inachtneming van onderstaande voorwaarden verstrekt.

Gebruik

Deze site en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen betreffende of verband houdend met site of haar producten en diensten worden verstrekt “zoals zij zijn” zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op deze site aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.   

Aansprakelijkheid

Boomkwekerij M. van de Wouw, haar merken, noch een van haar contractpartijen of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze website aanwezig is.

Inhoud

Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door de exploitant gecorrigeerd zullen worden naar goeddunken van de exploitant. Ook wordt de informatie op deze site bijgewerkt. De exploitant behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze site verwezen wordt. Aangezien Internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op duizenden sites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen waartoe deze site toegang verleent afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze site. Om deze reden sluit exploitant alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze site.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. Boomkwekerij M. van de Wouw is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.  

Rechten

De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo’s en afbeeldingen die de producten en diensten van deze site herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van exploitant. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van exploitant.

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging. 

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten en/of diensten op de website kunnen geen rechten worden ontleend. 

Beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan op ieder moment de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers worden geschorst, onderbroken of worden beperkt tot de gehele of een gedeelte van de website. Ook kan alle informatie worden verwijderd die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving, of in strijd is met internet-etiquette. Daarnaast kan de website tijdelijk niet beschikbaar worden gesteld teneinde updates uit te kunnen voeren.

Verantwoordelijkheden

Boomkwekerij Martijn van de Wouw is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

Boomkwekerij Martijn van de Wouw is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd: 

– Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet 

– Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy 

Boomkwekerij Martijn van de Wouw is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen Boomkwekerij Martijn van de Wouw als gevolg hiervan. 

Indien Boomkwekerij Martijn van de Wouw betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.  

Versie 1.0 08-02-2023