logo 2024

Cookiebeleid

Wie wij zijn?

Wij zijn Boomkwekerij Martijn van de Wouw, gevestigd aan Lubberstraat 8 A 5688JC te Oirschot. Boomkwekerij Martijn van de Wouw is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder registratienummer 72579420. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. A.J. Grable is de Functionaris Gegevensbescherming van Boomkwekerij Martijn van de Wouw. Hij is te bereiken via info@themarketinglab.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Boomkwekerij Martijn van de Wouw verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 


Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vandewouwboomkwekerij.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Boomkwekerij Martijn van de Wouw verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


Boomkwekerij Martijn van de Wouw analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Boomkwekerij Martijn van de Wouw verwerkt persoonsgegevens op grond van toestemming, overeenkomst of gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Boomkwekerij Martijn van de Wouw bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens die zijn verkregen door het aangaan van een overeenkomst met Boomkwekerij Martijn van de Wouw worden tot 7 jaar bewaard. Na het verstrijken van deze termijn wordt deze data geanonimiseerd. Informatie over websitegebruik wordt 50 maanden geanonimiseerd opgeslagen. Persoonsgegevens verstrekt naar aanleiding van het invullen van formulieren worden 3 jaar bewaard. Na deze termijn worden deze gegevens vernietigd. Persoonsgegevens die in het kader van nieuwsbrieven zijn vastgelegd worden vernietigd binnen 1 maand na uitschrijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Boomkwekerij Martijn van de Wouw deelt jouw persoonsgegevens met partners als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Boomkwekerij Martijn van de Wouw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Boomkwekerij Martijn van de Wouw jouw persoonsgegevens aan derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Boomkwekerij Martijn van de Wouw gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar 

Cookie: Facebook
Naam: Facebook
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Boomkwekerij Martijn van de Wouw en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vandewouwboomkwekerij.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. 

Maak in deze een kopie van je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Boomkwekerij Martijn van de Wouw wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Geautomatiseerde besluitvorming

Boomkwekerij Martijn van de Wouw neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Boomkwekerij Martijn van de Wouw) tussen zit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Boomkwekerij Martijn van de Wouw neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vandewouwboomkwekerij.nl

Overgang van onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Boomkwekerij Martijn van de Wouw kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. Als daarvan sprake is kan in dat geval ook de daarmee verband houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zullen wij u hierover via de mail tijdig informeren. Indien u het niet eens bent met deze overdracht, kunt u natuurlijk altijd de overeenkomst beëindigen of ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen.

Versie 1.0 08-02-2023